Privacyverklaring voor sollicitanten

Zoals het een goed gastheer betaamt gaan wij uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens en zijn wij open en eerlijk over wat wij met jouw gegevens doen en waarom. Wij zijn gecommitteerd aan het behouden van het vertrouwen dat jij als sollicitant aan ons geeft door de persoonsgegevens die wij verkrijgen, zorgvuldig te gebruiken en goed te beschermen. In deze privacyverklaring vind je informatie over welke persoonsgegevens van jou als sollicitant bij één van de werkmaatschappijen van de Spuigroep Holding worden verzameld en verwerkt. Met welk doel, hoe de persoonsgegevens worden beveiligd en aan welke personen deze gegevens worden verstrekt. De werkmaatschappijen van Spuigroep laten de HR activiteiten uitvoeren door de centrale HR afdeling bij Spuigroep. Op basis van tussen de werkmaatschappijen van Spuigroep gemaakte afspraken geldt daarbij Spuigroep als de Verantwoordelijke.

1 Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking door Spuigroep B.V. van persoonsgegevens van sollicitanten.

2 Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Spuigroep B.V. Spuigroep B.V. is in 1949 opgericht en heeft diverse werkmaatschappijen op het gebied van autoleasing, autoverhuur, autoverkoop, aanhangwagenverhuur, autoschade, exploitatie van tankstations en een automatiseringsbedrijf. Totaal werken er 1150 medewerkers verdeeld over de werkmaatschappijen te weten: Avis Autoverhuur, Motorhuis, Achilles Brandstoffen Maatschappij, Autoschadehuis, Multilease, Boedelbak, Pak ’n Bak, BB&L en Flipse Automatisering.

3 Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Doeleinden

Toelichting

Persoonsgegevens

Grondslag

Voor wervingsdoeleinden

We nemen de persoonsgegevens die je verstrekt op in onze wervingsdatabase.


Contactgegevens, foto's, videopresentatie, wervingsinformatie (zoals CV, werkervaring, opleidingsgegevens) en de correspondentie met Spuigroep met betrekking tot sollicitaties (waaronder referenties).

Pre contractuele fase

Communicatie over je sollicitatie

We gebruiken de gegevens in de wervingsdatabase om met jou te communiceren met betrekking tot je sollicitatie.

Contactgegevens (woonadres en je privé e-mailadres en een telefoonnummer).

Pre contractuele fase

Om een arbeidscontract met jou aan te gaan

We gebruiken persoonsgegevens voor het afsluiten arbeidscontract.

Contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto's, BSN, gegevens van je ID-kaart of paspoort, biografische gegevens zoals werkervaring, opleidingsgegevens en diploma’s/certificaten. Taak- en functiegegevens, werkvergunning, Verklaring omtrent het gedrag, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, bankgegevens, verzekeringsgegevens, gegevens van kinderen/partners t.b.v. pensioen en werklocatie.

Toestemming

Bewaren van je gegevens voor onze talentpool om je te benaderen voor toekomstige relevante vacatures. Indien je toestemming geeft bewaren we je gegevens voor onze talentpool, zodat we je nog eens kunnen benaderen over een mogelijke gepaste vacature.
Contactgegevens, foto's, videopresentatie, wervingsinformatie (zoals CV, werkervaring, opleidingsgegevens) en de correspondentie met Spuigroep met betrekking tot sollicitaties (waaronder referenties).
Toestemming

Spuigroep kan alleen persoonsgegevens verzamelen en verwerken indien daarvoor een wettelijke grondslag voor bestaat. In veel gevallen is de verwerking noodzakelijk om tot een eventuele overeenkomst te komen of je hebt ons toestemming gegeven om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

4 Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij zullen alle persoonsgegevens die we verzamelen en/of verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Binnen één maand na afronding van ons sollicitatietraject vernietigen we je gegevensindien het sollicitatietraject niet tot een arbeidsovereenkomst heeft geleid. Heb je ons daarvoor toestemming verleend, dan houden we je gegevens maximaal 3 jaar in portefeuille voor onze talentpool, zodat we je kunnen benaderen voor relevante vacatures. Je hebt het recht om deze toestemming op ieder moment in te trekken.

5 Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

5.1 Toegang tot jouw persoonsgegevens binnen Spuigroep Medewerkers van Spuigroep hebben alleen toegang tot jouw gegevens op een need to know basis. Dus bijvoorbeeld de leidinggevende die een vacature heeft of medewerkers van HR op basis van hun functie.

5.2 Toegang tot jouw persoonsgegevens voor externe partijen Wij delen jouw gegevens niet met externe partijen, tenzij het nodig is voor het sollicitatieproces, denk bijvoorbeeld aan een assessment bureau of een wervings-en selectiebureau dat jou met ons in contact heeft gebracht. In overige gevallen worden je persoonsgegevens niet aan externe partijen verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe verplicht zijn.

5.3 Gebruik van jouw persoonsgegevens door verwerkers Wanneer een externe partij jouw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. Wij sluiten met zo’n verwerker een contract af voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat contract (“verwerkersovereenkomst”) leggen we vast voor welk doel en op welke manier jouw persoonsgegevens mogen worden verwerkt in opdracht van Spuigroep.

6 Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of verlies door een ongeval, beschadiging, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige vergaring) of verdere verwerking. Contractueel leggen wij ook vast dat verwerkers adequate beveiligingsmaatregelen moeten nemen voor de persoonsgegevens die zij in opdracht van Spuigroep verwerken.

7 Privacy rechten als sollicitant

Als sollicitant bij Spuigroep heb je privacy rechten. Zo kun je (binnen de wettelijke kaders) te allen tijde vragen om inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid en/of verwijdering van de gegevens die wij van jou verwerken, ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen Toestemming
Contract of offerte
Wettelijke verplichting
Gerechtvaardigd belang
Inzage
xxxx
Rectificeren; corrigeren of aanvullen
xxxx
Wissing van gegevens
x

x
Beperking van een verwerking
x

x
Overdraagbaarheid van gegevens
xx
x
Recht van bezwaarx


8 Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met: Spuigroep B.V.
Afdeling HR
Binckhorstlaan 297
2516 BC Den Haag
recruitment@spuigroep.nl

9 Wijzigingen

Indien nodig zal deze privacyverklaring aangepast worden. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze verklaring is voor het laatst herzien op 01-06-2022.

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Fatih Duygu is advocaat in dienst bij Spuigroep B.V.

Dat betekent dat hij alleen optreedt voor Spuigroep B.V.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Stichting derdengelden

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda:

Mr. F. Duygu is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.